Trần Văn Kham | An Experience makes Experiences Trần Văn Kham

TNCD Mạnh Quỳnh – Hà Thanh Xuân: Tình không đoạn cuối

TNCD Mạnh Quỳnh – Hà Thanh Xuân: Tình không đoạn cuối

Thực hành công tác xã hội lâm sàng tích hợp: Một luận điểm đương đại

Đây là cuốn sách vừa được xuất bản nằm trong Hệ thống các ấn phẩm về Công tác xã hội trị liệu của Springer thực hiện trong 5 năm gần đây-như là những nỗ lực nhằm đưa công tác xã hội vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Trong quá trình phát...

TNCD Mạnh Quỳnh – Hà Thanh Xuân: Tình không đoạn cuối

TNCD Mạnh Quỳnh – Hà Thanh Xuân: Tình không đoạn cuối

[TED] A small country with big ideas to get rid of fossil fuels

[TED] A small country with big ideas to get rid of fossil fuels

How do we build a society without fossil fuels? Using her native Costa Rica as an example of positive action on environmental protection and renewables, climate advocate Monica Araya outlines a bold v...

Tags: